Extra medlemsmöte den 12 maj

Härmed kallas medlemmarna i Västerås Flygklubb till extra medlemsmöte.

Plats: Klubblokalen på Johannisberg.
Tid: 2013-05-12 14:00

Dagordning
1§ Mötets öppnande
2§ Upprättande av deltagarförteckning
3§ Fråga om mötets behörigen utlyst
4§ Fastställande av dagordning
5§ Val av ordförande till mötet
6§ Val av sekreterare till mötet
7§ Val av två justeringsmän tillika valkontrollanter
8$ Flygplansgruppens presentation av förslag förordat av styrelse, samt alternativ
9§ Uppkomna frågor under mötet
10§ Övriga frågor
11§ Mötets avslutande

Välkomna!